Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Conveni de modificació del Projecte de Compensació del Sector C de Sant Tomàs

Conveni de modificació del Projecte de Compensació del Sector C de Sant Tomàs En data 24-5-2007 mitjançant Decret d’Alcaldia es va aprovar inicial ment el Projecte de Compensació del sector C de Sant Tomàs, presentat per l’entitat promotora AGRYTURSA i signat per l’enginyer d’obres públiques, canals i ponts, Sr. Joan Moll Serra, visat i per triplicat, amb la prescripció de que havia de concretar abans de l’aprovació definitiva el valor econòmic del sòl corresponent al 10% de l’aprofitament lucratiu del corresponent àmbit d’actuació, a cedir, obligatòriament i gratuïtament, a l’Ajuntament.

En data 27-11-2008 el Ple, per cinc vots a favor del partit popular i Alternativa per Es Migjorn Gran i tres abstencions del partit socialista, va acordar aprovar el Conveni entre AGRYTURSA i l'Ajuntament des Migjorn Gran sobre la concreció del projecte de compensació del sector C de la urbanització de Sant Tomàs en els termes que figuraven a l'expedient. I en data 5-11-2008 es va signar l'esmentat conveni.

En data 29-4-2009 la Junta de Govern Local va acordar aprovar definitivament el Projecte de compensació del polígon C de la urbanització de Sant Tomàs, redactat per l'enginyer de camins, canals i ports Joan Moll Serra i visat núm. 06791 de data 10-3-2009.

En data 30-3-2011 la Junta de Govern Local va aprovar definitivament el Projecte d'Urbanització del sector C de Sant tomàs, en el terme municipal des Migjorn Gran

En data 21-9-2015 el Ple del Consell Insular de Menorca va aprovar definitivament la modificació puntual del Pla Parcial d'Ordenació del sector C de Sant Tomàs del terme municipal des Migjorn Gran.

Els informes de l'arquitecte municipal de data 4 de maig de 2015 i de la secretària interina de data 4 de maig de 2015 son favorables.

En data 09-05-2016 va tenir lloc una Comissió Informativa d'Hisenda, Règim Intern i Territori, per tractar l'aprovació inicial del Conveni Urbanístic de gestió entre Agrytursa i l'Ajuntament des Migjorn Gran sobre la modificació del projecte de compensació del Polígon C de la urbanització de Sant Tomàs.
Es va acorda aprovar el Conveni per tres vots a favor del partit socialista i dos vots en contra del partit popular.


Es ratifica en el Conveni actual el que reflectia el Conveni del 2008 respecte a la suma de 515.984,43 € com a valor de l'aprofitament lucratiu a cedir obligatòria i gratuïtament a l'Ajuntament. Aquesta quantitat, que ha de cedir el promotor a l'Ajuntament, es divideix idò en tres cessions de superfícies que el promotor podrà recuperar el ple domini de les parcel·les pagant les quantitats següents:

1. Un 8,6835% del total dels 23.175 m2 de la superfície de la parcel·la amb qualificació residencial unifamiliar i comercial, que el promotor podrà recuperar previ pagament de 172.914 €.

2. Un 7,7943% del total dels 23.175 m2 de la superfície de la parcel·la amb qualificació hotelera ZH11, que el promotor podrà recuperar previ pagament de 267.720,43 €.

3. Un 7,7939% del total dels 6.523 m2 de la superfície de la parcel·la amb qualificació hotelera ZH12, que el promotor podrà recuperar previ pagament de 75.350 €.

Avui mati, divendres 13 de maig, El Plenari Municipal ha aprovat aquest Conveni amb cinc vots a favor del Partit Socialista i tres vots en contra per part del Partit Popular.
 
Contacte
Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per fer un suggeriment, una consulta o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer a la mateixa seu de l’Ajuntament (Pla de l’església, 3. Es Migjorn Gran Tel. 971 37 01 10) o bé en el següent enllaç...

Consultes, queixes i suggeriments
 
Ajuntament des Migjorn Gran Avís Legal   Accessibilitat   XHTML 1.0   CSS 2.1   RSS