Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
Veure aqui l'anunci publicat al BOIB del 13 de març, per veure el plec de clàusules administratives anar a la secció "Perfil del contratant" de la portada d'aquesta web.

Subhasta pública de dos solars propietat de l'Ajuntament i situats a la urbanització de Sant Tomàs

El Ple de l’Ajuntament des Migjorn Gran, en sessió extraordinària de data
23.02.2012, va aprovar l’alienació de dos solars propietat de l’Ajuntament
situats a la urbanització de Sant Tomàs i els plecs de clàusules administratives
particulars que han de regir la subhasta pública que es convoca amb les següents
característiques:

1. Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Ple de l’Ajuntament des Migjorn Gran
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria

2. Objecte del contracte:
Descripció del objecte: constitueix l’objecte del contracte la venda mitjançant
subhasta dels següents solars municipals:
Parcel·la A: Urbana, parcela de terreno sita en la Urbanización de Santo
Tomas. Tiene una extensión de setecientos setenta metros cuadrados (770 m2).
Linda al Norte con el solar Q-5 de Agrytursa; por el Sur con la finca segregada,
por el este con terrenos de Atalis y por el Oeste con vial.
Parcel·la B :Urbana, parcela de terreno sita en la Urbanización de Santo
Tomás, procedente de la parcela Q-6 de dicha urbanización en el término municipal
des Migjorn Gran. Tiene una superfície de setecientos setenta y cinco
metros cuadrados (775 m2). Linda al norte, con la finca de la que se segrega, por
el Sur con un vial creado, con el este con los terrenos del predio de Atalis i por
el Oeste con vial.

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert
c) Forma: subhasta

4. Pressupost base de la licitació:
- Parcel·la A: 172.923,72 (IVA exclós)
- Parcel·la B: 174.046,61 (IVA exclós)
El pressupost base de licitació de cada solar podrà ser millorat a l'alça o a la baixa, en aquest darrer supòsit, la baixa no podrà ser inferior en més del 10% del pressupost base de licitació.

5. Garanties
- Parcel·la A: garantia provisional: 5.187,71€
- Parcel·la B: garantia provisional 5.221,39€

6. Obtenció de documentació i informació:
a) Entitat: Ajuntament des Migjorn Gran
b) Domicili: Pla de l’esglèsia, 3
c) Localitat i codi postal: 07749 Es Migjorn Gran
d) Telèfon: 971370110
e) Fax: 971370372
f) Perfil del contractant: www.ajmigjorngran.org

7. Presentació d’ofertes:
a) Data límit: 6 de juliol de 2012.
b) Documentació que s’ha de presentar: la que es detalla a la clàusula vuitena
dels plecs de clàusules administratives.
c) Lloc de presentació: Ajuntament des Migjorn Gran. Pla de l’església, 3. 07749 Es Migjorn Gran.

8. Obertura d’ofertes:
L’acte d’obertura de les proposicions serà públic i la data es comunicarà
als licitadors mitjançant escrit remès via fax.

9. Despeses dels anuncis
Les despeses de publicació dels anuncis seran a càrrec de l’adjudicatari.
Es Migjorn Gran, 21 de juny de 2012

El Batle, Pedro G. Moll Triay.
 
Contacte
Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per fer un suggeriment, una consulta o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer a la mateixa seu de l’Ajuntament (Pla de l’església, 3. Es Migjorn Gran Tel. 971 37 01 10) o bé en el següent enllaç...

Consultes, queixes i suggeriments
 
Ajuntament des Migjorn Gran Avís Legal   Accessibilitat   XHTML 1.0   CSS 2.1   RSS