Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
L'Equip de Govern de l'Ajuntament des Migjorn es suma a la campanya del llaç a favor de la llengua catalana i en contra de l'Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 3/2007.

En defensa de la nostra llengua

L'Equip de Govern de l'Ajuntament des Migjorn es suma a la campanya del llaç a favor de la llengua catalana i en contra de l'Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 3/2007.

Les Illes Balears posseeixen una llengua pròpia que és l'element articulador de la cultura, els costums i les tradicions del nostre poble.
És el nostre dret i el nostre deure, vetllar per la supervivència de la llengua com a hereus d'una cultura mil·lenària que ens enorgulleix. Com a representants del poble des Migjorn Gran de les Illes Balears, ens sentim en l'obligació de vetllar pels nostres costums, pel manteniment del respecte i l'estimació cap a la nostra terra i cap als drets bàsics del nostre poble. Per aquest motiu, defensam la llengua catalana, amb la intenció de ser fidels al passat i de pensar en el futur que volem sense prejudicis lingüístics, conscients de la importància que té potenciar les llengües del món com un dels principals valors intel·lectuals de la humanitat.
Consideram necessari potenciar la llengua en un moments en els quals, causa del món globalitzat en el qual vivim, n'augmenta progressivament la substitució. Per això, la llengua s'ha de potenciar dins el seu territori natural, ha de ser la nostra carta de presentació davant tots els ciutadans, els visitants i els nouvinguts perquè representa l'essència del nostre poble, el vehicle d'una cultura universal i un component imprescindible de la nostra identitat. La llengua catalana ha de ser entesa com a element cohesionador en qualitat de llengua pròpia de les Illes Balears perquè forma part de la riquesa cultural de la nostra terra.

La Llei de Normalització Lingüística es va aprovar per unanimitat l'any 1986, amb la intenció de donar a la llengua catalana la seva eficàcia com a llengua de cultura, per compensar les persecucions que ha patit al llarg de la nostra història. La llengua catalana es troba, encara avui, en una situació precària en un gran nombre d'àmbits d'ús social i, per això, la Llei de Normalització Lingüística resulta encara necessària com a instrument per aconseguir la potenciació de l'ús natural de la llengua, per a la integració de les persones nouvingudes i per a la convivència de la ciutadania, per això consideram convenient segueixi en vigor. A més a més, pel fet de tractar-se d’un dels principis bàsics de cohesió social, consideram que la seva aprovació s’ha de dur a terme per consens amb la intenció que pugui perdurar més enllà d’una legislatura, com un tema d’interès general de la nostra societat. De la mateixa manera, en l'aplicació de la Llei, és necessari que qualsevol persona que accedeixi a l'Administració pública necessiti conèixer la llengua catalana perquè els ciutadans puguin fer ús del seu dret a usar-la.

Només en casos excepcionals per manca de professionals especialitzat en la matèria se n'ha de poder prescindir, per ocupar llocs de feina temporal (contracte laboral o funcionari interí) quan es refereixi al personal sanitari i a l’escala del cos facultatiu superior: escala d’enginyeria, escala d’investigació, desplegament i innovació, escala de tecnologies de la informació i telecomunicacions i escala científica. Sempre i quan es justifiqui la seva necessitat mitjançant un informe justificatiu.

En definitiva aquest Equip de Govern no entén que a l'Administració Pública la llengua sigui un mèrit i no un requisit, de la mateixa manera que no entén altres mesures com que quan a una aula hi hagi un 25% d'alumnes que demandin classes en castellà aquesta petició es concedeixi...mentre noltros ens demanam d'on traurà el Govern els diners per a la traducció i l'edició de tots els nous llibres de text que a dia d'avui estan en català?

En defensa de la nostra llengua queden penjats a la façana del consistori municipal dos llaços a favor del català.
 
Contacte
Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per fer un suggeriment, una consulta o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer a la mateixa seu de l’Ajuntament (Pla de l’església, 3. Es Migjorn Gran Tel. 971 37 01 10) o bé en el següent enllaç...

Consultes, queixes i suggeriments
 
Ajuntament des Migjorn Gran Avís Legal   Accessibilitat   XHTML 1.0   CSS 2.1   RSS