Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
Veure aqui l'anunci publicat al BOIB de l'11 de juny, per veure el plec de clàusules administratives anar a la secció "Perfil del contratant" de la portada d'aquesta web, fins el 24 de juny per lliurar sol·licituds

Subhasta pública de dos solars propietat de l'Ajuntament i situats a la urbanització de Sant Tomàs

ANUNCI

El Ple de l'Ajuntament des Migjorn Gran, en sessió ordinària de data 30/05/2013,
va aprovar l'alienació de dos solars propietat de l'Ajuntament situats a la urbanització
de Sant Tomàs i els plecs de clàusules administratives particulars que han de regir la subhasta pública que es convoca amb les següents característiques:

1. Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Ple de l'Ajuntament des Migjorn Gran
b) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria

2. Objecte del contracte:
Descripció de l'objecte: constitueix l'objecte del contracte la venda mitjançant subhasta dels següents solars municipals:
Parcel · la A: Urbana, parcel·la de terreny situada a la Urbanització de Sant Tomàs. Té una extensió de set-cents setanta metres quadrats (770 m2). Limita al Nord amb el solar Q-5 de Agrytursa, por el Sud amb la finca segregada, per l'est amb terrenys de Atalis i por l'Oest amb vial.
Parcel·la B: Urbana, parcel·la de terreny situada a la Urbanització de Sant Tomàs, Procedent de la parcel·la Q-6 de dita urbanització al terme municipal des Migjorn Gran. Té una superfície de set-cents setanta-cinc metres quadrats (775 m2). Limita al nord, amb la finca de la qual se segrega, pel Sud amb un vial creadora, amb l'est amb els Terrenys del predi d'Atalis i per l'Oest amb vial.

3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació:
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert
c) Forma: subhasta

4. Pressupost base de la licitació:
- Parcel · la A: 133.636,36 (IVA exclòs)
- Parcel · la B: 134.504,13 (IVA exclòs)

5. Garanties
- Provisional: 3% del pressupost base de licitació
- Definitiva: 5% del pressupost d'adjudicació

6. Obtenció de documentació i informació:
a) Entitat: Ajuntament des Migjorn Gran
b) Domicili: Pla de l'església, 3
c) Localitat i codi postal: 07749 Es Migjorn Gran
d) Telèfon: 971370110
e) Fax: 971370372
f) Perfil del contractant: www.ajmigjorngran.org

7. Presentació d'ofertes:
a) Data límit: quinze dies naturals a comptar de la publicació de l'anunci de licitació
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears
b) Documentació a presentar: la que es detalla en la clàusula vuitena del plec de clàusules
administratives.
c) Lloc de presentació: Ajuntament des Migjorn Gran. Pla de l'església, 3. 07749 Es
Migjorn Gran

8. Obertura d'ofertes:
L'acte d'obertura de les proposicions serà públic i la data es comunicarà mitjançant
escrit remès via fax.

9. Despeses dels anuncis
Les despeses de publicació dels anuncis seran a càrrec de l'adjudicatari.

Es Migjorn Gran, 30 maig 2013
L'ALCALDE
Pedro G. Moll Triay
 
Contacte
Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per fer un suggeriment, una consulta o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer a la mateixa seu de l’Ajuntament (Pla de l’església, 3. Es Migjorn Gran Tel. 971 37 01 10) o bé en el següent enllaç...

Consultes, queixes i suggeriments
 
Ajuntament des Migjorn Gran Avís Legal   Accessibilitat   XHTML 1.0   CSS 2.1   RSS